KATALOG

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím osobní návštěvy nebo prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace mezi naší společností

Magnetoterapie Dimap s.r.o. se sídlem Huťská 273, 27201 Kladno, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, spisová značka C 105132, IČO 27216250, DIČ CZ27216250.

Telefonní číslo: 608 340 621
Kontaktní e-mail: info@dimap.cz

jakožto prodávajícím 
a Vámi jakožto kupujícím.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.
Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1 Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.2 Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3 Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:
právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail 
nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

1.4 Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
objednávkou a jejím přijetím z naší strany, 
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Na webovém rozhraní www.dimap.cz a www.dimap.cz/katalog je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Cena za zboží včetně veškerých daní, cel a poplatků, nákladů na dodání je sdělena kupujícímu telefonicky či e-mailem před uzavřením kupní smlouvy. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Formulář tax free se vystavuje výslovně na žádost kupujícího, splňuje-li kupující podmínky pro vrácení daně.

2.2 Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat prostřednictvím e-mailu info@dimap.cz, nebo telefonicky. Objednávka musí obsahovat všechny náležité informace, zejména přesné označení objednávaného zboží (název produktu), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (fakturační a dodací, liší-li se od fakturačních). Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
Závaznou objednávku podáte prostřednicvím e-mailu info@dimap.cz, nebo telefonicky. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je potvrzení o přijetí objednávky z naší strany.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás telefonicky či e-mailem kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3 Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, nebo telefonicky. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). 

2.4 Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné.

2.5 Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu platného ceníku. Ceník zašleme e-mailem na žádost. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. 
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. 
Pokud cena uvedená u zboží již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

2.6 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva uzavírána písemně s podpisy smluvních stran je na výhradní žádost kupujícího, na kterého se nevztahuje spotřebitelská smlouva. 

2.7 Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9 Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v tištěné podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:
v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou zahrnuty v cenové nabídce objednávky. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2 Kdy nastane splatnost kupní ceny?
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do 14 dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3 V jaké měně můžete platit?
Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (€).

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží záleží na obsahu objednávky (množství, rozměry, váha). Konkrétní způsob dodání zboží je sdělen v cenové nabídce objednávky. Standartní přeprava společností DPD je uvedena v platném ceníku, dostupný elektronicky e-mailem na žádost.

4.2 Jaké jsou náklady na dodání zboží?
Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce.

4.3 Kdy Vám zboží dodáme?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do tří až pěti pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4 Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. 
Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

4.5 Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním. 
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOVY

5.1  Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3 obchodních podmínek či o jiný zákonný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, můžete od kupní smlouvy odstoupit v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do 14 dnů od převzetí zboží nebo od ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. Pro odstoupení od smlouvy je potřeba splnit podmínky v dokumentu "Odpovědnost prodávajícího za jakost", jež Vám byl doručen společně s objednávkou. Přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám potvrdíme bez zbytečného odkladu e-mailem či telefonicky. Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nemusíte nikterak zdůvodňovat. 

5.2 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?Odstoupením od smlouvy dle článku 5.1. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Zboží nám musíte vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li z Vaší strany k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni spolu se zbožím nám vrátit i poskytnutý dárek.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4 Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží lze zaslat na sídlo naší společnosti: Magnetoterapie Dimap s.r.o., Huťská 273, 27201 Kladno, Česká republika. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít. 

Pro rychlejší zpracování Vašeho požadavku doporučujeme k vrácenému zboží přiložit formulář "Odpovědnost kupujícího za jakost", jež Vám byl dodán společně s objednávkou (článek 5.7 těchto obchodních podmínek) nebo 
-    kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
-    písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy.
Do vyjádření uveďte číslo bankovního spojení, na které si přejete vrátit peníze.

5.5 Kdy dostanete zpět své peníze?

V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.1 obchodních podmínek Vám do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátíme peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží k Vám. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.  
Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, u dobírek je zapotřebí zaslat číslo účtu, na který zašleme peníze zpět. Nezasíláme peníze složenkou.
Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny. Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další nepřiměřené náklady.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši doručovací adresu hradíte Vy.

5.6 Co když bylo vrácené zboží poškozené? Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit plnou kupní cenu a náklady na dodání zboží. Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5.7 Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- technickou chybou, kdy byla uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
- zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. 
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí obsahovat

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání, datum obdržení zboží
  • Jméno a příjmení kupujícího
  • Adresa kupujícího
  • Podpis kupujícího-spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). 
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším interním Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace nás telefonicky či e-mailem kontaktuje, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1  Kdo nás při naší činnosti kontroluje?
Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2 Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu či telefonicky. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

7.3 Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou při objednávce.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.  

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží od společnosti Magnetoterapie Dimap s.r.o. se sídlem Huťská 273, 27201 Kladno, Česká republika 

Reklamační list - 

http://www.dimap.cz/file/reklamacni-list 2020.pdf

8.1 Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5  obchodních podmínek .
Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

8.2 Jaká je záruční doba?
U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. 

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.

8.3 Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu. 
U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit. 
Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad. 
Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených zákonem).

8.4 Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před převzetím věci věděli;
  • jste vadu sami způsobili;
  • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje například odření koženky aplikátoru, deformace aplikátoru);
  • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. 

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí či používáním v přímém rozporu s návodem k obsluze.

8.5 Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
reklamované zboží zašlete (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla naší společnosti 

Magnetoterapie Dimap s.r.o.
Telefonní číslo: 608 340 621
Kontaktní e-mail: info@dimap.cz

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace, dále dokument "Odpovědnost prodávajícího za jakost". Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. 
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do pšti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Máte právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy uzavřené s naší společností v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce. Máte rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s naší společností, jež můžete zahájit on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.1.2023


Dotazník odběratele

Dotaznik

 

VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU PROBÍHÁ ELEKTRONICKY, DOTAZNÍKY ZASÍLEJTE NA EMAIL: info@dimap.cz

 


Převzato z ČOI

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení reklamace nebo s jejím zamítnutím ze strany prodávajícího nebo poskytovatele služeb. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu mimosoudní cestou a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli svůj spor vyřešit. 


Jsme také na Facebooku